ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – GDPR

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://prassostyres.com/ («Ιστοσελίδα») και του ηλεκτρονικού καταστήματος χονδρικής πώλησης που φιλοξενείται σε αυτήν («B2B»), ο χρήστης του Β2Β που εγγράφεται, συνδέεται, πλοηγείται και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσα από το Β2Β (αμφότεροι ο «Χρήστης») μπορεί να χρειαστεί να δώσουν πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις συναλλαγές τους με την ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ («Εταιρία»).

Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ (ΓΚΠΔ-GDPR) 679 και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου – GDPR ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Εταιρίας και αποτελεί μαζί με αυτούς ενιαίο σύνολο. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία.

Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται παρακάτω, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός συλλογής στοιχείων – Διαδικασία

H Εταιρία δημιούργησε την Ιστοσελίδα και το Β2Β με σκοπό την διαδικτυακή προώθηση των υπηρεσιών της και την διαδικτυακή πώληση των προϊόντων της με γνώμονα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Β2Β προϋποθέτει ή ενδέχεται να προϋποθέτει την παροχή και καταχώρηση προσωπικών δεδομένων του Χρήστη που χρειάζονται ιδίως για την εγγραφή, σύνδεση και πλοήγηση στο Β2Β, την αγορά προϊόντων μέσα από το Β2Β και τη συνεπακόλουθη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με την Εταιρία και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, όπως ενδεικτικά την εισαγωγή προϊόντων από ξένους οίκους τους οποίους αντιπροσωπεύει η Εταιρία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και του Β2Β περιγράφει τη μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο https://prassostyres.com και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρία.

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται από την Εταιρία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Εταιρία γενικά, και μέσω του Β2Β ειδικότερα, για την πραγματοποίηση εισαγωγών από ξένους οίκους τους οποίους η Εταιρία αντιπροσωπεύει, την ολοκλήρωση παραγγελιών, την τιμολόγηση, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων καθώς και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στον Χρήστη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών συλλέγονται μέσω της εγγραφής τους στο Β2Β και της καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο και το e-mail του Χρήστη. Επίσης, συλλέγονται το όνομα, το επώνυμο και/ή την επωνυμία της επιχείρησής του, τον Α.Φ.Μ. του και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, φαξ, e-mail. Τέλος, προσωπικά στοιχεία των Χρηστών παρέχονται στην Εταιρία από τους πελάτες ή/και υποψήφιους πελάτες τηλεφωνικά, με e-mail ή άλλο πρόσφορο μέσο με σκοπό την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών που συλλέγονται από την Εταιρία είναι σε κάθε περίπτωση τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω ή για την πώληση των προϊόντων της Εταιρίας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής των Χρηστών, πελατών ή υποψήφιων πελατών της Εταιρίας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους στην Εταιρία, στην Ιστοσελίδα και/ή στο Β2Β.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δραστηριότητα: Χονδρικό εμπόριο ελαστικών και ζαντών

Έδρα εταιρείας: 1ο χλμ Σερβίων Κοζάνης, 50500 Σέρβια Κοζάνης

ΑΦΜ: 081716283

ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και το B2B

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, πληροφορίες όπως το όνομα και επώνυμο του Χρήστη, την επωνυμία της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο Χρήστης και τον ΑΦΜ αυτής, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του Χρήστη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.

Η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη, την εγγραφή, τη σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην Ιστοσελίδα ή/και το B2B. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αναλόγως της περίπτωσης με τη συγκατάθεσή του Χρήστη.

Οι Χρήστες και εν γένει όσοι έχουν δώσει τα στοιχεία τους στην Εταιρία μπορούν να έχουν οποτεδήποτε στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους που συλλέγονται από την Εταιρία καθώς και να αιτηθούν την αλλαγή ή την άμεση διαγραφή των στοιχείων τους, αλλά και τη διαγραφή τους από πελάτες του Β2Β με την κατάργηση του λογαριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των Πελατών διατηρούνται από την Εταιρία μόνο για όσο χρόνο είναι πελάτες του Β2Β ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές μεταξύ των αυτών και της Εταιρίας.

 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρία δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Εταιρία. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν:  1) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελιών (μεταφορά, αποθήκευση κ.λπ.) από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρία εταιρίες

Το σύνολο πάντως των προσωπικών δεδομένων προστατεύεται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής  νομοθεσίας, η δε Εταιρία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρία δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών.

Επισημαίνεται ότι οι Χρήστες θα πρέπει και οι ίδιοι να μεριμνούν για τη διαφύλαξη και το απόρρητο των δεδομένων τους και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά τους) ούτε να παραχωρούν τη χρήση αυτών των στοιχείων τους σε τρίτους. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Χρήστη.

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletter)

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που παρέχουν αυτοβούλως οι Χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και του B2B.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων, η Εταιρία χρησιμοποιεί μόνο τα στοιχεία που της έχουν γνωστοποιήσει οι Χρήστες, δηλαδή το email και το όνομα/επωνυμία. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί και την IP διεύθυνση των Χρηστών. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η αποστολή στους Χρήστες ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ. από την Εταιρία. H Εταιρία αποστέλει στους Χρήστες και εν γένει στους πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της ενημερωτικά δελτία έως ότου αυτοί δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Αυτό μπορεί να γίνει με αποστολή σχετικού e-mail στην Εταιρία.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρία. Τα δεδομένα των Χρηστών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.